Defined by FI

Code of Conduct

Schwarz-ryhmän eettiset toimintaohjeet

Johdanto

Schwarz-ryhmän yritykset ja sen kauppaketjut Kaufland ja Lidl, kierrätysyhtiö PreZero sekä Schwarz Produktion, Schwarz Dienstleistungen, Schwarz IT, Schwarz Digital ja muut yhtiöt asettavat suuren arvon sosiaaliselle ja ekologiselle kestävyydelle. Schwarz-ryhmä on tietoinen vastuustaan koko toimitusketjussa ja erityisesti vastuustaan ihmisoikeuksien sekä sosiaalisten ja ympäristöstandardien noudattamisesta.

Tässä dokumentissa kuvataan liikekumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön perusperiaatteet, sekä ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät odotukset, jotka Schwarz-ryhmän yritykset kohdistavat liikekumppaneihinsa.

Kuvatut periaatteet ovat vähimmäisvaatimuksia liikesuhteillemme. Toimintaohjeet perustuvat seuraaviin kansainvälisiin toimintaohjeisiin ja periaatteisiin:

 • Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus yhdessä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) kanssa
 • YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat perusperiaatteet
 • YK:n yleissopimus lasten oikeuksista
 • YK:n yleissopimus naisten oikeuksista
 • OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeet
 • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
 • Pariisin ilmastosopimus
 • Minamatan sopimus
 • Tukholman sopimus
 • Baselin sopimus
 • UN Global Compact (UNGC) -aloitteen kymmenen periaatetta.

Liikekumppanin on noudatettava soveltuvia kansallisia ja muita asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, sekä näissä toimintaohjeissa annettuja periaatteita. Samaa asiaa käsittelevistä säännöistä sovelletaan aina sitä, joka takaa parhaan suojan.

Seuraavassa käsitellään periaatteista johdettuja vaatimuksia. Niiden täytäntöönpano ja valvonta on varmistettava vastaavalla yrityksen sisäisellä menettelytavalla.

Lahjonta ja muut korruption muodot on kielletty. Lisäksi liikekumppanin on aina noudatettava kaikkia alallaan sovellettavia ammatillisia vaatimuksia.

1. Työ

1.1. Syrjintäkielto

Liikekumppanin on varmistettava työntekijöidensä yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet sekä kiellettävä kaikki syrjinnän muodot. Tässä yhteydessä on tarkasteltava koko työsuhdetta, erityisesti rekrytointia, koulutusta, jatkokoulutusta, palkkausta, ylentämistä, irtisanomista, virkaeläkettä ja kurinpitotoimia. Ketään ei saa syrjiä tai eriarvoistaa iän, vamman, etnisen alkuperän, perhesuhteen, sukupuolen, ihonvärin, työntekijäjärjestöjen jäsenyyden, kansallisuuden, poliittisen vakaumuksen, uskonnon tai maailmankatsomuksen, seksuaalisen suuntautumisen, raskauden, sosiaalisen taustan, muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien tai muiden perusteettomien asioiden perusteella. Liikekumppani kieltää lisäksi kaikenlaiset syrjinnän muodot ja toimii aktiivisesti niitä vastaan.

1.2. Tasapuolinen kohtelu

Liikekumppani huolehtii siitä, että kehenkään ei kohdistu työpaikalla karkeaa tai epäinhimillistä kohtelua. Tähän kuuluvat erityisesti työntekijöiden seksuaalinen häirintä, fyysinen ja henkinen kaltoinkohtelu, pakottaminen, loukkaukset ja solvaaminen. Työntekijöitä ei myöskään saa uhata tällaisella käyttäytymisellä.

1.3. Pakkotyö ja moderni orjuus

Liikekumppani ei saa käyttää pakkotyötä. Pakkotyö tarkoittaa työtä tai palvelua, joka vaaditaan henkilöltä jonkinlaisen rangaistuksen uhalla ja johon hän ei ole suostunut vapaaehtoisesti.

Liikekumppanin on valvottava modernin orjuuden ja kaikkien orjuutta muistuttavien menetelmien kieltoa. Tähän lukeutuvat myös orjuuden kaltaiset olot tai muut vallankäytön tai sortamisen muodot työpaikkojen ympäristössä esimerkiksi taloudellisen tai seksuaalisen hyväksikäytön tai nöyryytysten kautta.

Lisäksi liikekumppani kunnioittaa työntekijöidensä irtisanomisoikeutta.

1.4. Lapsityö ja alaikäisten suojeleminen

Kaikenlaiset lapsityön muodot on kielletty.

Alaikäisten suojelusta annettuja kansallisia säädöksiä sekä kansainvälisiä standardeja on noudatettava. Työhön pääsemisen vähimmäisiän on oltava yli sen iän, jossa lakisääteinen oppivelvollisuus päättyy. Työntekijät eivät missään tapauksessa saa olla alle 15-vuotiaita (tai 14-vuotiaita, jos kansallinen lainsäädäntö sallii tämän ILO:n yleissopimuksen nro 138 mukaisesti). Lisäksi alle 18-vuotiailla ei saa teettää yötyötä.

1.5. Palkat ja työajat

Liikekumppani noudattaa palkkojen ja työaikojen suhteen kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja alan sääntöjä. Palkkojen ja muiden etujen on oltava vähintään lainsäädännön ja paikallisten työehtosopimusten standardien mukaisia. Palkkojen ja muiden etuuksien on oltava helposti määritettävissä ja ne on maksettava säännöllisesti sekä kokonaan. Mikäli lakisääteinen vähimmäispalkka ei riitä elinkustannusten kattamiseen, tavoitteena on maksaa elinkustannukset kattavia palkkoja ja muita etuja. Luontoisetuuksien vuoksi tehtävät vähennykset on sallittu vain vähäisessä määrin ja kohtuullisessa suhteessa luontoisetuuden arvoon. Liikekumppani maksaa lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja työntekijän kansallisen lainsäädännön mukaiset suoritukset (esim. vakuutusmaksut, ylityölisät ja palkallinen loma).

Lisäksi palkat ja muut edut on ilmoitettava työntekijöille säännöllisesti ja ymmärrettävässä muodossa. Työtehtävistä- ja velvollisuuksista on tehtävä kirjallinen sopimus ja se on annettava työntekijälle. Liikekumppani ei tee vähennyksiä työvälineistä.

Työntekijät eivät työskentele lakisääteisesti sallittuja työaikoja pidempään ja pitävät laissa määrätyt lepotauot. Laissa säädettyjä lepopäiviä noudatetaan. Lisäksi työntekijöitä ei saa vaatia työskentelemään säännöllisesti yli 48 tuntia viikossa ja ylityötunnit mukaan luettuina yli 60 tuntia viikossa. Lisätyö on hyvitettävä erikseen kansallisen lainsäädännön mukaan tai korvattava vapaa-aikana. Jokaisella työntekijällä on oikeus vähintään yhteen vapaapäivään kuuden peräkkäisen työpäivän jälkeen.

1.6. Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut

Liikekumppani takaa työntekijöiden oikeuden yhdistymisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin. Työntekijöillä on oikeus kokoontua sovellettavien lakien mukaisesti sekä perustaa ammattiyhdistyksiä ja työntekijöiden edustuksia tai liittyä näihin. Lisäksi työntekijöillä on oikeus kollektiivisiin neuvotteluihin sekä laissa säädetty lakko-oikeus työpaikkaa ja palkkaa koskevien kysymysten ratkaisemiseksi.

Näiden oikeuksien käyttämistä ei saa missään tapauksessa estää rankaisutoimilla.

1.7. Turvallisuus ja terveys

Liikekumppani huolehtii siitä, että työympäristö on turvallinen ja sovellettavia turvallisuusstandardeja noudatetaan. Liikekumppani huolehtii, että työntekijöiden käytössä on riittävät suojatoimet sekä toimenpiteet liiallisen henkisen ja fyysisen rasituksen estämiseksi. Työpaikkojen ja -laitteiden on oltava sovellettavien lakien ja määräysten mukaisia. Kaikenlainen perusihmisoikeuksien rikkominen työpaikalla ja yrityksen rakennuksissa on kielletty. Lisäksi on noudatettava kaikkia paloturvallisuutta ja ensihoitoa koskevia vaatimuksia.

Erityisesti alle 18-vuotiaita nuoria ei saa altistaa vaarallisille, turvattomille tai epäterveellisille olosuhteille, jotka vaarantavat heidän terveytensä ja kehityksensä. Työntekijöillä on oltava tehtävän vaatimuksia vastaavat taidot, ja heille on annettava säännöllisesti koulutusta liittyen terveyteen ja turvallisuuteen työpaikalla. Työpaikalla on myös huolehdittava riittävästä siisteydestä. Jos liikekumppani tarjoaa työntekijöille asuntoja, sovelletaan niihin samoja vaatimuksia.

Työpaikalla on määritettävä työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta vastaava henkilö, joka on vastuussa terveys- ja turvallisuusstandardien toteuttamisesta ja noudattamisesta.

1.8. Kurinpidolliset toimenpiteet

Kurinpidolliset toimenpiteet on tehtävä kansallisen lainsäädännön sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen ihmisoikeuksien puitteissa. Kaikki kohtuuttomat kurinpidolliset toimenpiteet on kiellettävä, kuten erityisesti palkan, sosiaaliturvamaksujen tai asiakirjojen (esim. todistukset) pidättäminen ja kielto poistua työpaikalta.

Käytettäessä yksityisiä turvallisuuspalveluita, liikekumppani varmistaa asianmukaiset valvonta- ja koulutustoimenpiteet, estäen erityisesti kidutuksen, julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun, hengen ja terveyden vaarantumisen sekä yhdistymis- ja järjestäytymisvapauden heikentämisen.

1.9. Maanomistusoikeudet

Liikekumppani noudattaa vallitsevia maanomistusoikeuksia ja kieltää lakeja rikkovan häätämisen sekä sellaisten maiden, metsien ja vesistöjen kaiken laittoman riistämisen, joiden käyttö varmistaa yhden tai useamman henkilön toimeentulon, erityisesti yrityskaupan tai kehityshankkeiden yhteydessä.

2.    Ympäristö

2.1. Ympäristönsuojelulainsäädäntö

Liikekumppani noudattaa kulloinkin sovellettavia ympäristönsuojelulakeja ja -säädöksiä sekä edellä mainittujen ympäristöön liittyvien sopimusten kieltoja elohopeaan, pysyviin orgaanisiin yhdisteisiin ja vaarallisiin jätteisiin liittyen.

Liikekumppanin toiminta täyttää jätelainsäädännön sekä saastumisen valvonnan ja vesiensuojelun vaatimukset. Liikekumppani noudattaa kaikkia vaarallisia aineita koskevia määräyksiä. Tämä koskee erityisesti vaarallisten aineiden varastointia, käsittelyä ja hävittämistä. Työntekijöille on annettava koulutusta vaarallisten materiaalien ja aineiden käsittelystä.

2.2. Resurssit ja ympäristön kuormittaminen

Liikekumppani ei aiheuta maaperämuutoksia, vesistöjen pilaantumista, ilmansaasteita, meluhaittoja tai liiallista vedenkulutusta, jotka voisivat heikentää huomattavasti ruoan saamisen ja tuotannon luonnollisia perusteita, estää puhtaan juomaveden saannin, vaikeuttaa pääsyä saniteettijärjestelyihin tai vahingoittaa yhden tai useamman henkilön terveyttä.

Ympäristön kuormittamista on vältettävä tai ainakin vähennettävä, jos tämä on mahdollista kohtuullisin keinoin. Ympäristön- ja ilmastonsuojelu sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen on jatkuva tehtävä, joka voidaan toteuttaa vain parantamalla suojelun tasoa niin, että resurssien kulutus ja jätteet vähenevät pysyvästi. Liikekumppani noudattaa tätä varten liiketoimintansa puitteissa yleistä huolellisuutta.

3.    Noudattaminen

3.1. Täytäntöönpano toimitusketjuissa

Liikekumppani takaa puuttuvansa näiden toimintaohjeiden määräyksiin toimitusketjussaan ja panemaan täytäntöön vastaavat toimintaohjeet omia sopimuskumppaneitaan kohtaan.

3.2. Raportointi

Liikekumppani perustaa näiden toimintaohjeiden vaatimusten rikkomuksia varten sisäisen raportointijärjestelmän; ilmoituksia tekeviä työntekijöitä ei saa rangaista tai syrjiä.

3.3. Korjaustoimenpiteet

Mikäli näitä toimintaohjeita on rikottu tai niitä ollaan välittömästi rikkomassa omalla liiketoiminta-alueella tai liikekumppanin toimitusketjussa, liikekumppani on velvollinen
1. tekemään välittömästi kaiken mahdollisen lopettaakseen tämän rikkomuksen mahdollisimman pian, estääkseen sen tai vähintään minimoidakseen rikkomuksen laajuuden,
2. toteuttamaan Schwarz-ryhmän yritysten pyynnöstä niiden laatiman konseptin rikkomuksen lopettamiseksi tai minimoimiseksi,
3. laatimaan ja toteuttamaan Schwarz-ryhmän pyynnöstä yhdessä heidän kanssaan suunnitelman rikkomuksen lopettamiseksi, estämiseksi tai minimoimiseksi.

3.4. Auditoinnit

Schwarz-ryhmän yrityksillä on oikeus suorittaa kohtuullisessa laajudessa riskiperusteisia auditointeja tarkistaakseen, että näitä eettisiä toimintaohjeita noudatetaan. Tätä varten liikekumppani antaa saataville Schwarz-ryhmän yritysten pyynnöstä kaikki tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, sekä mahdollistaa kohtuullisen etukäteisilmoituksen jälkeen auditoinnin liikekumppanin yrityksessä paikan päällä. Schwarz-ryhmän yritykset voivat myös valtuuttaa vaitiolovelvollisen kolmannen osapuolen tekemään tämän tarkastuksen. Tietosuojaan liittyviä säännöksiä sekä liikekumppanin liike- ja yrityssalaisuuksia kunnioitetaan. Tämä ei vaikuta muista säännöksistä tai ehdoista johtuviin tarkastusoikeuksiin. Pyynnöstä liikekumppani saa palveluiden tuottamiseen käytettäviltä alihankkijoilta vastaavat tarkastusoikeudet Schwarz-ryhmän puolesta.

3.5. Sopimussuhteen päättäminen

Näiden toimintaohjeiden velvollisuuksien rikkominen oikeuttaa Schwarz-ryhmän yritykset asettamaan liikekumppanille kohtuullisen määräajan rikkomuksen korjaamiselle ja mikäli rikkomusta ei saada korjattua määräaikaan mennessä, purkamaan sopimuksen tai irtisanomaan sen. Määräajan asettaminen ei ole välttämätöntä, jos rikkomus on vakava. Sopimuksen purkamisen tai irtisanomisen tapauksessa Schwarz-ryhmän yritykset eivät ole velvollisia korvaamaan liikekumppanille purkamisesta tai irtisanomisesta syntyneitä vahinkoja.

 

Eettisiin toimintaohjeisiin voi tutustua myös pdf-muodossa alla olevasta linkistä.