Lidl myymälä julkisivu

Hyvä hallintotapa

Yrityksenä noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. Hyvän hallintotavan toiminta luo perustan luottamukselle tavarantoimittajia, työntekijöitä ja asiakkaitamme kohtaan.

Meille on tärkää havaita ja ennaltaehkäistä mahdollinen ohjeistustemme ja lakien vastainen toiminta, jonka vuoksi meillä on kaksi kanavaa, joiden kautta rikkomuksista voi ilmoittaa.

Jos epäilet rikkomuksia, kuten lahjontaa, kilpailulain ja tietosuojalain vastaista toimintaa, petoksia tai kavalluksia:
1) voit ottaa yhteyttä suoraan meidän Legal & Compliance -osastoon compliance(a)lidl.fi
2) voit jättää ilmoituksen sähköisen ilmoituskanavan kautta (BKMS®)


Mikä on BKMS® -järjestelmä?

BKMS®-kanavamme kautta otamme vastaan ilmoituksia epäillyistä rikkomuksista. Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ilmoittajalle voidaan luoda suojattu postilaatikko, joka mahdollistaa meidän ja ilmoituksentekijän viestittelyn käsittelyprosessin aikana, vaikka ilmoitus olisi jätetty nimettömästi. Ilmoituksen tekemisestä ei aiheudu ilmoittajalle minkäänlaista haittaa. Järjestelmä ohjaa ilmoituksen tekemisessä.

Kaikki Lidl-maat ovat ottaneet käyttöön BKMS®-järjestelmän.

 

Schwarz-ryhmän eettiset toimintaohjeet

Jaamme vastuun toimitusketjuistamme ja niiden vaikutuksista yhdessä liikekumppaniemme kanssa. Eettisissä toimintaohjeissa määritellään ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevat odotuksemme, jotka asetamme liikekumppaneillemme. Eettiset toimintaohjeemme on päivitetty vastaamaan lisääntyneitä sääntelyvaatimuksia. 

Compliance-periaatteemme

Lainmukainen toiminta on yksi yrityksemme jatkuvan menestyksen keskeisistä edellytyksistä. Compliance tarkoittaa sovellettavan lainsäädännön ja sisäisten ohjeiden noudattamista, ja se on välttämätön osa yrityskulttuuriamme. Compliance on kirjattu selkeästi yrityksemme perusarvoon: Toimimme aina voimassaolevan lainsäädännön ja sisäisten ohjeidemme mukaisesti.


Jokainen työntekijämme huolehtii omalla vastuualueellaan siitä, että soveltuvaa lainsäädäntöä ja sisäisiä ohjeita noudatetaan ja että oikeudelliset riskit otetaan riittävästi huomioon. Lidl tukee tätä tarjoamalla oikeudellista neuvontaa, koulutusta ja seuraamalla lainsäädännön kehitystä. Jokaisella on velvollisuus perehtyä omaan vastuualueeseensa sovellettavaan lainsäädäntöön ja sisäisiin ohjeisiin sekä osallistua hänelle osoitettuihin koulutuksiin. 
 

Toimintaohjeemme

Lahjojen, kutsujen ja muiden etujen vastaanottaminen kolmansilta osapuolilta tai myöntäminen kolmansille osapuolille on ehdottomasti kielletty. Poikkeukset ovat sallittuja vain sisäisten sääntöjen mukaisesti.

Lidlin liiketoimintaa voi harjoittaa ja päätöksiä tehdä vain yrityksen edun mukaisesti.

Kaikkia tosiasiallisia tai mahdollisia yksityisiä etuja on vältettävä. Jokaisen on tarkasti tunnistettava eturistiriidat yksityisten etujensa ja yrityksen etujen välillä. Jos eturistiriitaa ei ole mahdollista välttää tai ratkaista itse, ristiriidasta on ilmoitettava viipymättä esihenkilölle. Ilmoitus on tehtävä ennen kyseisen toiminnan tai päätöksen aloittamista. Jos tilanne muuttuu, on tehtävä uusi ilmoitus. Uusien työntekijöiden on ilmoitettava olemassa olevista tai potentiaalisista eturistiriidoista esihenkilölleen viimeistään työsuhteen alussa.

Lahjoitusten, sponsoroinnin ja valtiontukien hyödyntämisen tulee olla sisäisten ohjeiden mukaista.

Työntekijämme, asiakkaamme ja liikekumppanimme luottavat siihen, että heidän tietonsa ovat meillä hyvissä käsissä.

Tietoja voidaan käsitellä vain siinä määrin kuin se on tarpeen ja ennalta määriteltyjä, nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten. Tietojen luvaton käyttö estetään teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

Määrittelemme itsenäisesti liiketoimintamme, markkinamme, laajentumisemme, tuotevalikoimamme ja hintastrategiamme, emmekä tee niihin liittyen liikekumppaneiden tai kilpailijoiden kanssa yhteistyötä. Emme myöskään vaihda liikekumppaneiden tai kilpailijoiden kanssa liiketoiminnan kannalta arkaluonteisia tietoja, kuten liikevaihtoa, myyntiä ja  kustannuksia.

Emme osallistu markkinatoimijoihin kohdistuviin boikottikehotuksiin. Emme väärinkäytä neuvotteluvoimaamme tai markkina-asemaamme taloudellisesti riippuvaisiin liikekumppaneihin tai kolmansiin osapuoliin esimerkiksi vaatimalla yksipuolisesti lisäpalveluja ilman vastaavaa vastasuoritusta tai myymällä tavaraa alle omakustannehinnan.

Noudatamme näitä periaatteita riippumatta siitä, viestimmekö kirjallisesti vai suullisesti.

Torjumme liikekumppaneidemme tai muiden markkinatoimijoiden epäasianmukaiset vaikutusyritykset nimenomaisesti ja välittömästi sisäisten sääntöjen mukaisesti.

Yksittäistapauksissa tuotteemme voivat altistaa kuluttajat riskeille. Ne voivat johtua esimerkiksi vieraiden ainesosien aiheuttamasta pilaantumisesta, virheellisistä tuoteselosteista tai vääränlaisesta käsittelystä johtuvista tuoteominaisuuksien muutoksista. Hallitsemme tällaisia riskejä tekemällä järjestelmällisesti analyysejä koko prosessiketjussamme.

Lisäksi teemme ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joiden avulla varmistamme lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden ja ryhdymme tarvittaessa jatkotoimiin. Jos havaitsemme puutteita riskinhallinnassa, varmistamme, että ne ratkaistaan viipymättä.

Tarkastelemme omia prosessejamme, jotta huomaamme muutos- ja kehitystarpeet.

Tarvitsemme liiketoimintaamme omaisuuttamme, kuten tuotteitamme, toimipisteidemme laitteita ja työvälineitä, sekä aineetonta omaisuutta, kuten tuotemerkkejä, patentteja ja tietotaitoa.

Jokainen työntekijämme suojelee Lidlin omaisuutta, kohtelee sitä huolellisesti ja käyttää sitä vain määritettyyn tarkoitukseen. Varastaminen, tuhlaus, tahallinen vahingoittaminen tai luvaton yksityiskäyttö ei ole sallittua.

Yritys- ja liikesalaisuuksien luottamuksellinen käsittely ja säilyttäminen ovat meille itsestäänselvyys. Luottamuksellisuus varmistetaan sopimuksin.

Noudatamme kirjanpidossa, taloushallinnossa ja veroilmoituksissa oikean ja riittävän kuvan sekä olennaisuuden periaatteita. Meillä on prosessiohjeet, joiden mukaan kaikki asiaankuuluvat tiedot kirjataan täsmällisesti ja oikea-aikaisesti kirjanpitoon sekä vero- ja tulli-ilmoituksiin.

Emme suvaitse manipulointia tai tietoisia vääriä lausuntoja.

Jos epäillään rahanpesua, kuten epätavallisen suuria käteismaksuja, hylkäämme maksutapahtuman ja Compliance-osasto ilmoittaa epäilystä viranomaiselle. 

Tarkistamme huolellisesti liikekumppaniemme henkilöllisyyden ja vertaamme niitä kansallisiin ja kansainvälisiin pakoteluetteloihin.

Yritystoiminta voi aiheuttaa ihmisoikeuksien loukkauksia. Olemme tietoisia sosiaalisesta vastuustamme ihmisiä kohtaan. Kunnioitamme ihmisoikeuksia paitsi työntekijöitämme kohtaan myös kaikessa yritystoiminnassamme.

 • Lidlissä on paljon työntekijöitä useassa maassa. Suojelemme erityisesti alaikäisiä työntekijöitämme. Emme hyväksy lapsityövoimaa, pakkotyötä tai orjuutta.
 • Työturvallisuuden tarkoituksena on ehkäistä työhön liittyviä tapaturmia ja terveysriskejä työntekijöille. Teemme jatkuvasti työtä  riskitekijöiden vähentämiseksi, koulutamme työntekijöitä ja esihenkilöitä ja kehitämme turvallisuuskulttuuriamme.
 • Työntekijöidemme järjestäytymisvapauden turvaamiseksi teemme avointa ja luottamuksellista yhteistyötä työntekijöiden edustajien ja ammattiliittojen kanssa. Pyrimme aina edistämään yhteistyötä. Noudatamme meitä koskevia yritys- ja työehtosopimuksia.
 • Pidämme tärkeänä työntekijöidemme tasa-arvoista kohtelua. Tämä alkaa hakemuksen jättämisestä ja kestää läpi koko työsuhteen ja urakehityksen aina yrityksestä poistumiseen saakka. Syrjinnän ja kiusaamisen – sekä erityisesti seksuaalisen häirinnän - osalta noudatamme nollatoleranssiperiaatetta.
 • Maksamme työntekijöillemme asianmukaista palkkaa ja tarjoamme hyvät ja oikeudenmukaiset työolot.
 • Kun rakennamme ja käytämme myymälöitä, varastoja ja muita rakennuksia, käytämme maata, metsiä ja vettä vastuullisesti. Emme hyväksy laittomia häätöjä tai maan, metsien ja vesien haltuunottoa.
 • Jos käytämme ulkopuolista palveluntuottajaa omaisuutemme ja kiinteistöjemme vartioinnissa, koulutamme ja valvomme vartiointihenkilöstön, jotta varmistumme, että he eivät kohtele ihmisiä epäasianmukaisesti, eivät loukkaa henkeä ja terveyttä eivätkä puutu yhdistymis- ja ammattiyhdistysvapauteen. 

Yrityksenä pyrimme harjoittamaan liiketoimintaamme siten, että taloudelliset ja ekologiset edut yhdistyvät. Aina kun toimintamme vaikuttaa ympäristöön, varmistamme vastuullisen toimintatavan.

Me Lidlissä olemme tietoisia vastuustamme koko toimitusketjussa, erityisesti ihmisoikeuksien sekä sosiaalisten- ja ympäristöstandardien suhteen. Eettisissä toimintaohjeissa liikekumppaneillemme kuvataan yhteistyön perusperiaatteet, jotka edustavat vähimmäisvaatimuksia liikesuhteillemme.

Uusia liikesuhteita solmittaessa tai laajennettaessa merkittävästi nykyisiä liikesuhteita, liikekumppaneille on suoritettava sisäisten määräysten mukainen riskiperusteinen tarkastus compliance-riskeistä. Lisäksi liikekumppaneillemme tehdään vuosittainen ja tapauskohtainen riskianalyysi ihmisoikeus- ja ympäristöriskeistä

Compliance-toimintaohjeisiimme voi tutustua myös pdf-muodossa alla olevasta linkistä. 

Korruption vastaista työtä arjessa

Ei korruptiolle -kampanjan logo, korruptiontorjunta.fi

Liityimme syksyllä 2019 mukaan Oikeusministeriön koordinoimaan Sano ei korruptiolle -kampanjaan.

Esimerkkejä toimintatavoistamme, joilla vastustamme korruptiota:

 • Toimihenkilöidemme työsopimuksessa on maininta siitä, että emme ota vastaan tai luovuta minkäänlaisia rahanarvoisia etuja tai lahjoja.
 • Kaikki lahjat, myös joululahjat, palautetaan ystävällisten perusteluiden kera lähettäjälle. Kyse on myös tasa-arvosta, sillä lahjat eivät jakaudu organisaatiossa tasapuolisesti.
 • Asiat sovitaan aina selkeästi ja sovituista asioista pidetään kiinni. Tämä on meille kunnia-asia!
 • Tehdään yhteistyötä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka sitoutuvat eettisiin toimintaohjeisiimme.
 • Meillä on käytössä ilmoituskanava,  jonka kautta työntekijämme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä, tarvittaessa myös nimettömästi.