Defined by FI

Code of Conduct

Lidlin eettiset toimintaohjeet

Lidl noudattaa omassa toiminnassaan sosiaalisia vähimmäisstandardeja ja vaatii samaa myös liikekumppaneiltaan. Lidl on eurooppalaisten tuontikaupan yritysten yhteenliittymän jäsen ja siten mukana yhteenliittymän tekemässä Business Social Compliance Initiative -aloitteessa (BSCI). BSCI:n myötä Lidl on kehittänyt omat eettiset toimintaohjeensa (Code of
Conduct), joiden myötä Lidlin tavoitteena on kehittää eri maissa sijaitsevien liikekumppaneidensa sosiaalisia vähimmäisstandardeja. Nämä sosiaaliset vähimmäisstandardit ovat Lidlin ja sen kaikkien liikekumppaneiden välisten sopimusten perusta.

1. Ihmisarvon kunnioittaminen

Ihmisarvon kunnioittaminen on sivistyneen yhteiselämän perusedellytys.

2. Lakien ja säännösten noudattaminen

Toiminnassa on noudatettava voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) sopimuksia. Kaikista voimassa olevista säädöksistä noudatetaan sitä, joka parhaiten soveltuu työntekijän suojaamistavoitteen saavuttamiseen. Kiristys, lahjonta ja korruptio on kielletty.

3. Lapsityövoiman käytön kielto

Lapsityövoiman käyttö sellaisena kuin se määritellään ILO:n ja Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksissa, kansainvälisessä SA8000-standardissa tai kansallisessa lainsäädännössä on kielletty tuotteiden valmistuksessa ja Lidlille tuotetuissa palveluissa. Tämän kiellon vastainen toiminta on oikaistava dokumentoitujen strategioiden ja menetelmien mukaisesti; lasten koulutusta täytyy tukea asiaankuuluvalla tavalla. SA8000-standardin määritelmän mukaisesti yli 15- ja alle 18-vuotiaat nuoret saavat työskennellä vain kouluaikojen ulkopuolella. Säännöllinen työaika ei saa missään olosuhteissa (ilman nimenomaista poikkeuslupaa) ylittää 8 tuntia päivässä. Oppivelvollisen päivittäinen työaika saa koulusta annettavana vapaapäivänä olla enintään 7 tuntia ja koulupäivinä enintään 2 tuntia. Oppivelvollisen koulupäivän ja työpäivän yhteispituus ei kuitenkaan saa missään olosuhteissa ylittää 8 tuntia
päivässä eikä viikoittainen työaika 12 tuntia. Nuoret eivät saa tehdä yötyötä.

4. Pakkotyön ja kurinpidollisten toimenpiteiden käytön kielto

Kaikki pakkotyö on kielletty. Ruumiillinen rankaisu, ruumiillinen ja henkinen pakottaminen sekä solvaaminen on kielletty.

5. Työolosuhteet ja palkkaus

Hyviä työolosuhteita koskevia kansallisia lakeja ja säännöksiä on noudatettava. Palkkojen ja etuisuuksien tulee vastata vähintään paikallista lainsäädäntöä ja/tai yritystä sitovaa työehtosopimusta. Palkkojen ja muiden etuisuuksien on oltava helposti määriteltävissä ja ne on maksettava säännöllisesti. Jos lakisääteinen vähimmäispalkka ei riitä elinkustannusten kattamiseen, tavoitteena on maksaa elinkustannukset kattavaa palkkaa. Luontoisetuja saa vähentää palkasta vain rajallisesti ja vain kohtuudella suhteessa luontoisedun todelliseen arvoon. Viikoittainen säännöllinen enimmäistyöaika, ylityöt ja vapaapäivät määräytyvät Suomen lainsäädännön ja alan työehtosopimuksen mukaisten määräysten mukaan.

6. Syrjintä

Sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, uskontoon tai vakaumukseen, rotuun, etniseen, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään tai johonkin vammaan kohdistuva syrjintä on kielletty.

7. Järjestäytymis- ja yhdistymisoikeus

Työntekijöiden oikeutta perustaa ammattiyhdistys, liittyä tällaisen yhdistyksen jäseneksi tai työntekijän kansallisissa laeissa ja säädöksissä sekä ILO:n yleissopimuksissa määriteltyä kollektiivista neuvotteluoikeutta ei saa rajoittaa millään tavoin. Työntekijöitä ei saa syrjiä, jos he osallistuvat näiden oikeuksien mukaiseen toimintaan.

8. Työterveys ja -turvallisuus

Yrityksen on tarjottava työntekijöille turvallinen ja terveellinen työympäristö. Ihmisoikeuksia loukkaavat puutteet esim. työpaikalla, työvälineissä tai työolosuhteissa on kielletty. Etenkään nuoret työntekijät eivät saa työskennellä vaarallisissa, epävarmoissa tai epäterveellisissä olosuhteissa, jotka voivat vaarantaa heidän terveytensä tai ruumiillisen tai henkisen kehityksensä. Työntekijöiden täytyy saada säännöllisesti terveys- ja turvallisuusasioihin liittyvää koulutusta. Yrityksen johdosta on valittava yksi henkilö, joka vastaa työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä terveys- ja turvallisuusstandardien noudattamisesta työpaikalla.

9. Ympäristönsuojelu

Jätteiden, kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden käsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassaolevia ympäristö- ja turvallisuussäädöksiä. Työntekijöitä on ohjeistettava jätteiden, kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden käsittelyssä.

10. Toteutus liiketoiminnassa

Edellä mainittujen sosiaalisten vähimmäisstandardien käyttöönotto ja noudattaminen tulee varmistaa yrityksen sisäisellä sosiaalisen vastuun strategialla ja sen mukaisilla yrityksen sisäisillä toimintatavoilla. Yrityksen on luotava sisäinen järjestelmä, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa näiden sosiaalisten vähimmäisstandardien vastaisista rikkomuksista; ilmoituksen tehneitä työntekijöitä ei saa ilmoituksen vuoksi rangaista tai syrjiä.

Lidlin liikekumppanit hyväksyvät, että Lidl tai sen valtuuttama riippumaton tarkastaja voi halutessaan tarkastaa, että sosiaalisia vähimmäisstandardeja noudatetaan. Lidlin liikekumppani sitoutuu ottamaan nämä sosiaaliset vähimmäisstandardit käyttöön sekä
vaatimaan myös omilta alihankkijoiltaan ja palveluntarjoajiltaan samojen sosiaalisten vähimmäisstandardien käyttöönottoa ja valvomaan sitä.