Defined by FI

Code of Conduct

Schwarz-konsernin eettiset toimintaohjeet

Johdanto

Schwarz-konsernissa sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat keskeisiä arvoja liikekumppaneiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ja koko toimitusketjussa. Tässä dokumentissa kuvataan liikekumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön perusperiaatteet.
Kuvatut periaatteet ovat liikesuhteidemme vähimmäisstandardeja. Schwarz-konsernin eettiset toimintaohjeet perustuvat seuraaviin kansainvälisiin toimintaohjeisiin ja periaatteisiin:

▪ Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
▪ United Nations Global Compact (UNGC)
▪ YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet
▪ YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista
▪ YK:n yleissopimus naisten oikeuksista
▪ OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeet
▪ Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusnormit
▪ Pariisin ilmastosopimus

Näissä toimintaohjeissa kuvattujen periaatteiden lisäksi on noudatettava kansallisia lakeja ja määräyksiä. Samaa asiaa käsittelevistä säännöistä sovelletaan aina sitä, joka takaa parhaan suojan. 
Mainittujen vaatimusten noudattaminen ja seuranta on varmistettava yrityksen sisäisillä prosesseilla.

Lahjonta ja muu korruptio on kielletty. Lisäksi liikekumppanin on aina noudatettava oman alansa ammatillisia vaatimuksia.
 

1. Työ

1.1. Syrjintäkielto

Liikekumppani pidättäytyy kaikenlaisista syrjinnän muodoista, eikä ketään syrjitä iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, raskauden, vammaisuuden, kansallisuuden, etnisen alkuperän, ihonvärin, uskonnon tai maailmankatsomuksen, poliittisen vakaumuksen, sosiaalisen aseman tai perhesuhteiden vuoksi. Syrjintä tarkoittaa henkilön epäoikeudenmukaista kohtelua edellä mainittujen ominaisuuksien tai olosuhteiden vuoksi. Naisten ja miesten tasavertaiset mahdollisuudet taataan koulutuksen sekä henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen kaikilla osa-alueilla.

1.2. Tasapuolinen kohtelu

Liikekumppani ei käytä missään tilanteessa pakkotyötä. Liikekumppani huolehtii siitä, ettei työpaikalla ilmene karkeaa tai epäinhimillistä kohtelua. Tähän kuuluvat erityisesti työntekijöiden seksuaalinen häirintä, fyysinen ja henkinen kaltoinkohtelu, pakottaminen ja sanallinen väkivalta. Työntekijöitä ei myöskään saa uhata tällaisella käyttäytymisellä.

1.3. Palkat ja työajat

Liikekumppani noudattaa palkkojen ja työaikojen suhteen sovellettavia lakeja, määräyksiä ja alan sääntöjä. Palkkojen ja muiden etujen on oltava vähintään lainsäädännön ja paikallisten työehtosopimusten mukaisia. Palkkojen ja muiden etuisuuksien on oltava helposti määriteltävissä ja ne on maksettava säännöllisesti ja kokonaan. Jos lakisääteinen vähimmäispalkka ei riitä elinkustannusten kattamiseen, tavoitteena on maksaa elinkustannukset kattavaa palkkaa. Luontoisetuuksien vuoksi tehtävät vähennykset on sallittu vain lain sallimissa rajoissa. Liikekumppani maksaa lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja työntekijän kansallisen lainsäädännön mukaiset suoritukset (esim. vakuutusmaksut, ylityölisät ja palkallinen loma).
Lisäksi palkat ja muut edut on ilmoitettava työntekijöille säännöllisesti ja ymmärrettävässä muodossa. Jokaisesta työtehtävästä tehdään kirjallinen työsopimus ja se on annettava työntekijälle. Liikekumppani ei pääsääntöisesti tee vähennyksiä työvälineistä.
Työntekijät eivät työskentele lainsäädännössä sallittuja työaikoja pidempään. Laissa säädettyjä lepopäiviä noudatetaan. Lisäksi työntekijöitä ei saa vaatia työskentelemään säännöllisesti yli 48 tuntia viikossa ja ylityötunnit mukaan luettuina yli 60 tuntia viikossa. Tämä lisätyö on hyvitettävä erikseen kansallisen lainsäädännön mukaan tai korvattava vapaa-aikana. Jokaisella työntekijällä on oikeus vähintään yhteen vapaapäivään kuuden peräkkäisen työpäivän jälkeen.

1.4. Yhdistymisvapaus

Liikekumppani takaa työntekijöidensä yhdistymisvapauden. Työntekijöillä on oikeus kokoontua sovellettavien lakien mukaisesti sekä perustaa ammattiyhdistyksiä ja työntekijöiden edustuksia tai liittyä näihin. Lisäksi työntekijöillä on oikeus valita itselleen edustaja, joka edustaa työntekijöitä esim. työpaikkaa ja palkkaa koskevissa asioissa. 
Näiden oikeuksien käyttämisestä ei saa työntekijälle aiheutua mitään haitallisia seuraamuksia.

1.5. Turvallisuus ja terveys

Liikekumppani varmistaa, että työympäristö on turvallinen. Työpaikkojen ja -laitteiden on oltava sovellettavien lakien ja määräysten mukaisia. Ihmisoikeuksien loukkaaminen työpaikalla on kielletty. Lisäksi on huomioitava työpaikan fyysinen turvallisuus kaikissa tilanteissa, ja erityisesti paloturvallisuutta ja ensiapua koskevat vaatimukset.
Erityisesti nuoria ei saa altistaa vaarallisille, turvattomille tai epäterveellisille olosuhteille, jotka vaarantavat heidän terveytensä ja kehityksensä. Työntekijöille on annettava säännöllisesti koulutusta terveydestä ja turvallisuudesta työpaikalla. Työpaikalla ja muissa mahdollisissa työnantajan työntekijälle osoittaamissa tiloissa on myös huolehdittava riittävästä siisteydestä. 
Yrityksen johdosta on määritettävä työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta vastaava henkilö, joka on vastuussa terveys- ja turvallisuusstandardien toteuttamisesta ja noudattamisesta työpaikalla.

1.6. Kurinpidolliset toimenpiteet

Kurinpidolliset toimenpiteet on tehtävä kansallisen lainsäädännön sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen ihmisoikeuksien puitteissa. Kaikki kohtuuttomat kurinpidolliset toimenpiteet on kiellettävä, kuten erityisesti palkan, sosiaaliturvamaksujen tai asiakirjojen (esim. todistukset) pidättäminen ja kielto poistua työpaikalta.
Lisäksi liikekumppani kunnioittaa työntekijöidensä irtisanoutumisoikeutta.

1.7. Lapsityö ja alaikäisten suojeleminen

Liikekumppani ei käytä lapsityötä ja noudattaa alaikäisten suojelua koskevia määräyksiä. Kokoaikaiseen työhön pääsemisen vähimmäisiän on oltava yli sen iän, jossa lakisääteinen oppivelvollisuus päättyy. Työntekijät eivät missään tapauksessa, oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia lyhyitä harjoitteluita lukuun ottamatta, saa olla alle 15-vuotiaita (tai 14-vuotiaita, jos kansallinen lainsäädäntö sallii tämän ILO:n yleissopimuksen nro 138 mukaisesti).
Alaikäisten suojelusta annettuja kansallisia säädöksiä sekä kansainvälisiä standardeja on noudatettava. Lisäksi nuorille ei saa määrätä yötöitä.

2.    Ympäristö

2.1. Ympäristönsuojelulainsäädäntö

Liikekumppani noudattaa ympäristösuojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Liikekumppanin on kaikessa toiminnassaan huomioitava jätteisiin, päästöihin ja vesiensuojeluun liittyvän lainsäädännön vaatimukset. Liikekumppani noudattaa kaikkia vaarallisia aineita koskevia määräyksiä. Tämä koskee erityisesti vaarallisten aineiden varastointia, käsittelyä ja hävittämistä. Työntekijöille on annettava koulutusta vaarallisten materiaalien ja aineiden käsittelystä.

2.2. Resurssit ja ympäristön kuormittaminen

Ympäristön kuormittamista on vältettävä tai ainakin vähennettävä, jos tämä on mahdollista kohtuullisin keinoin. Ympäristön- ja ilmastonsuojelu sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen on jatkuva tehtävä, joka voidaan toteuttaa vain parantamalla suojelun tasoa niin, että resurssien kulutus ja jätteet vähenevät pysyvästi. Liikekumppani noudattaa tätä varten liiketoimintansa puitteissa yleistä huolellisuutta.

3.    Noudattaminen

3.1. Alihankkijat

Alihankkijoiden, joita liikekumppani käyttää palveluidensa tuottamiseen, on noudatettava näitä toimintaohjeita vastaavia vaatimuksia. Liikekumppanin on ilmoitettava heille näiden toimintaohjeiden sisällöstä ja vaadittava tässä annettujen vaatimusten ja standardien noudattamista.

3.2. Rikkomuksista ilmoittaminen ja selvittämisvelvollisuus

Jos liikekumppani saa tietoonsa tosiseikkoja, jotka viittaavat näiden toimintaohjeiden olennaiseen rikkomiseen, tämän on ilmoitettava siitä välittömästi. Liikekumppani on velvollinen pyydettäessä antamaan kirjallisesti tietoja rikkomuksista. Tietojen on sisällettävä rikkomuksen yksityiskohtainen kuvaus, osallistuneet henkilöt sekä rikkomuksen toteutuneet tai mahdolliset seuraukset (esim. viranomaisten toimenpiteet). Liikekumppani osallistuu rikkomuksen selvitystoimiin. Selvitystä tehdessä huomioidaan liikekumppanin oikeudelliset edut sekä työntekijöiden oikeudet, erityisesti tietosuoja ja liikesalaisuuksien suoja. Tämä koskee myös liikekumppanin alihankkijoilla tapahtuneita rikkomuksia.
Yrityksellä on oltava käytössään sisäinen ilmoituskanava rikkomuksista ilmoittamista varten, siten kun voimassa oleva lainsäädäntö vaatii. Ilmoituksia tekeviä työntekijöitä ei saa rangaista tai syrjiä.

3.3. Tarkastukset

Liikekumppani mahdollistaa toimintaohjeiden noudattamisen tarkastamisen. Tätä tarkoitusta varten hän antaa kirjallisesti tietoja kyselyihin ja mahdollistaa yrityksensä tarkastukset paikan päällä. Liikekumppani antaa saataville kyseisen tarkastuksen tarkoitusta varten tarvittavat asiakirjat. Tarkastuksen suorittamiseen voidaan valtuuttaa kolmansia osapuolia (esim. auditoijia).
Pyynnöstä liikekumppani saa palveluiden tuottamiseen käytettäviltä alihankkijoilta vastaavat tarkastusoikeudet.

3.4. Sopimussuhteen päättäminen

Jos liikekumppani rikkoo näissä toimintaohjeissa annettuja velvollisuuksia, hänelle voidaan antaa kohtuullinen määräaika korjata tilanne tai, jos tämä ei ole mahdollista rikkomuksen luonteen vuoksi, hän voi saada muistutuksen. Jos liikekumppani ei korjaa asiaa määräaikaan mennessä tai jos rikkomuksia ilmenee toistuvasti, voidaan sopimussuhde purkaa. Toistuvien tai vakavien rikkomusten tapauksessa sopimussuhde voidaan päättää ilman irtisanomisaikaa myös antamatta määräaikaa tai muistutusta. Tämä ei vaikuta muihin oikeuksiin, erityisesti mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta.